Rodo

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119), oraz w związku z zamówieniem wykonania robót kamieniarskich informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Smosna prowadzący działalność gospodarczą p.n. GRANIMEX FUH Tomasz Smosna z siedzibą w Zgłobicach (33-113) ul. Topolowa 54A.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w/w Rozporządzenia  w celu wykonania przedmiotu zamówienia.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, gdyż jest to niezbędne do realizacji umowy na wykonanie robót kamieniarskich, oraz w celu świadczenia usług w zakresie złożonego przez Panią/Pana zamówienia, rozliczenia tychże usług, tak poprzez czynności faktyczne związane z odbiorem zamówionych prac, i prawne, w tym w dokumentach związanych z udokumentowaniem świadczonych usług (np. faktura, dokumenty rozliczeniowe, korespondencja), świadczenia usług serwisowych oraz w ewentualnych procedurach reklamacyjnych.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podmioty zaangażowane w realizację i rozliczenie umowy tj. operator pocztowy, firmy kurierskie/transportowe, banki, biuro  księgowo-podatkowe, kancelaria prawna).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy, a po jej zakończeniu przez okres  5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończono współpracę, lub przez czas niezbędny do rozstrzygnięcia sporów związanych z reklamacją lub windykacją należności.
 • Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje jak również nie będą podejmowane decyzje będące wynikiem profilowania.
 • Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Ma Pani/Pan prawo do kontaktu z Administratorem: osobiście w siedzibie w godzinach pracy GRANIMEX FUH Tomasz Smosna, listownie wysyłając wiadomość na adres 33-113 Zgłobice ul. Topolowa 54A, lub też drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres email: rodo@granimex.tarnow.pl
 • Dane są przekazywane dobrowolnie, jednak ich brak może skutkować odmową wykonania umowy.
 • Obecnie przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe:
 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania)
 2. dane kontaktowe (adres do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu)
 3. status podatkowy (identyfikator podatkowy NIP, status podat­kowy)
 4. dane finansowe (dane rachunku bankowego).

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej informacji o RODO

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close